Proceskostenveroordelingen

Proceskostenveroordelingen

Categorie : Nieuws

Proceskostenveroordelingen

Procederen brengt risico’s met zich mee. Een procedure kan worden verloren. Dat betekent mogelijk dat u verplicht bent de proceskosten van de tegenpartij te vergoeden. Bij het starten van een procedure zal u hierop bedacht moeten zijn. Bij winst zal de andere partij in beginsel verplicht zijn uw proceskosten te vergoeden. Voor mensen die een procedure willen starten is het belangrijk een afweging te maken van deze financiële risico’s. Deze blog gaat dus ook over de hoogte van de proceskosten.

In het civiele recht geldt het volgende. De rechter kan de verliezende partij in de proceskosten veroordelen. De rechter zal dit van geval tot geval bekijken. Een kostenveroordeling is daarmee geen direct automatisme. De rechter zal daarnaast altijd kijken naar de redelijkheid van de gemaakte kosten. Als beide partijen deels gelijk krijgen, is het ook mogelijk dat de rechter oordeelt dat ieder de eigen proceskosten dient te dragen. De volgende kostenposten komen voor vergoeding in aanmerking: honorarium van een advocaat of gemachtigde, kosten voor getuigen en deskundigen, reis- en verblijfkosten, kosten voor de dagvaarding en uittreksels uit de openbare registers en het griffierecht.

De hoogte van de totale proceskosten wordt wat betreft de advocaatkosten vastgesteld aan de hand van een liquidatietarief. Dit is een systeem van punten en bedragen. Elke handeling heeft een aantal punten, en de procedure kent een bepaald bedrag per punt. Als u bijvoorbeeld een zaak bij de kantonrechter wint, waarbij het belang lager is dan € 10.000, dan zal dit kostenonderdeel maximaal € 1.920 bedragen (afhankelijk van de plaatsgevonden handelingen zoals het bijwonen van een zitting en het opmaken van een dagvaarding). De andere kostenonderdelen worden gewaardeerd op de daadwerkelijk gemaakte kosten.

In tegenstelling tot de rest van het civiele recht is het uitgangspunt in zaken van personen- en familierecht dat elke partij de eigen kosten draagt. De gedachte is dat partijen in deze zaken met elkaar door moeten. Een kostenveroordeling werkt in dat geval averechts. Daarnaast is het moeilijk een winnaar of verliezer aan te wijzen.

Dit uitgangspunt wordt echter verlaten als er op onverantwoorde wijze wordt geprocedeerd. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer een partij de andere partij zeer duidelijk nodeloos en vruchteloos in rechte betrekt. In dat geval is een kostenveroordeling mogelijk. Voor wat betreft de hoogte van een eventuele kostenveroordeling wordt aangesloten bij het normale civiel recht zoals ik eerder omschreef.

Hebt u vragen over een procedure bij de rechtbank? Of hebt u op een andere manier juridische hulp nodig? Komt dan langs op het spreekuur van Rechtswinkel de Langstraat. Dit spreekuur wordt iedere dinsdag van 18:30 tot 20:00 uur gehouden in het oude gemeentehuis te Drunen.


Nieuws